Kategoritë e Punës

 • Administratë – Zyrë
 • Arkitekturë
 • Financë
 • Inxhinier Civil
 • Inxhinier Preventivues
 • Inxhinier Mekanik
 • Inxhinier Elektrik
 • Inxhinier Sigurim Teknik
 • Inxhinier Kotroll Cilësie
 • Juristë
 • Menaxhim
 • Prokurime
 • Punëtorë & Specialistë
 • Shoferë
 • Teknikë

Vlerat Startek
Vlera jonë më e madhe është cilësia dhe jetëgjatësia e ndërtimeve që ne ofrojmë.

Jemi një kompani që karakterizohemi nga këto parime kryesore:
1-Korrektësia në realizimin e punës dhe ofrimin e shërbimeve
2-Përgjegjshmëria për të arritur rezultate të sukseshme në afatet e përcaktuara

Jemi një kompani gjithmonë e në rritje .
Në mënyrë të vazhdueshme ne prezantojmë ide të reja në fushën ku ne operojmë.

kompania-jone
Partneret tane

mane-tci

balfin

albstar

terna

maccaferi

conzorli