2
3
5
6
7
9
10
11
12
13
15
18
20
22

KOMPLEKS TURISTIK NE DHERMI

Vlerësimin Strategjik i Ndikimeve Mjedisore, Sociale dhe Ekonomike (VSNMSE) hartohet për zhvillimin e resorti të ri turistik në Dhermi, krijimin e një “desticancioni” të ri turistik bashkë-kohor i cili ofron shërbime cilësore shplodhëse dhe argëtuese. Vendodhja e projektit është një nga destinacionit më të preferuara gjatë bregdetit Jon. Sipërfaqja e planifikuar për ndërtimin e resortit është 130.000m2.

Projekti parashikon ndërtimin e nje grupi vilash Elite, dhe nje hoteli me pese yje siperfaqe territori prej 25 000 m2. Është parashikuar edhe ndërtimi i shumë objekteve të tjera ndihmëse, parqe pubike, nje port I vogel dhe rruge komunikuese meqe zona eshte e paaksesueshme nga rruga nacionale etj. Procedura e Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Social dhe Ekonomik përmbahet Direktivën Europiane 2001/42/ΕU të Parlamentit Europian, e cila është ratifikuar nga shteti Shqipëtar.

Qëllimi i kësaj Derektive është ruajtja e zhvilllimit të qëndrueshëm, vlerësimi i gjëndjes dhe mundësive mjedisore për zhvillimin e cdo projkti në mjedis. Analiza e vlerësimit mjedisor, të ndikimeve që mund të shkaktohen dhe masat zbutëse, të gjitha së bashku plotësojnë qëllimin kryesor të kësaj derektive, mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim e cdo mundësie për zhvillim të qëndrueshëm.

Ndërtimi i resortit turistik “DHermi” do të realizohet pjeserisht në pronë private (Zonë Kadastrale Nr. 1481, prone shteterore ) Projekti do të zhvillohet në zonën Dhermi të Njësisë Administrative Bashkia Himarë. Në hartën e mëposhtme paraqitet vendëndodhja e saktë me kordinatat ku është planifikuar ndërtimi i resortit.

Related Projects