Vende te lira

Inxhinier ndertimi

Kerkesat e pozicionit:

 • Të ketë përfunduar arsimin e larte dega Inxhinieri Ndertim.
 • Njohje shumë e mirë e paketës Microsoft Office, Autocad.Sap. etj.
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze ose italiane.
 • Te kete mbi 4 vite eksperience pune

Detyrat kryesore

 • Zbaton me perpikmeri detyrat qe I  jepen nga drejtuesi I kantierit.
 • Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike te objektit qe do te ndertohet dhe ben verejtjet perkatese kur konstaton mangesi dhe parregullesi;
 • Mban pergjegjesi per zbatimin e punimeve ne perputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet;
 • Merr pjese ne te gjitha matjet qe kryhen per volumet dhe mban proces verbale perkatese;
 • Zbaton grafikun e punimeve ne perputhje me afatet e percaktuara ne kontratat e zbatimit te punimeve;
 • Ben ndjekjen dhe monitorimin e punes sipas nenkontraktoreve, grupeve te punes apo individeve qe punojne ne objekt;
 • Ploteson cdo dite ditarin e punimeve dhe Librin e kantjerit dhe ja paraqet eproreve kur i kerkohet;
 • Harton ne menyre te vazhdueshme librezen e masave per punimet qe kryhen;
 • Ploteson ne vazhdimesi dokumentacionin tekniko-ligjor gjate fazave te ndertimit deri ne perfundim te projektit;

Teknik Ndertimi

Kerkesat e pozicionit:

 • Të ketë përfunduar arsimin e larte bachelor  ose kurse profesionale ne kete fushe
 • Te kete mbi 5  vite eksperience pune.

Detyrat/ Pergjegjesite

 • Te kete njohuri shume te mire ne relizimin e projekteve ne zbatim(objekte civile)
 • Te njohe dokumentacioninTekniko –Ligjor qe duhet ne objekt
 • Te dije te hartoje dhe lexoje situacione mujore dhe libreza masash .
 • Te kete aftesi te monitoroje ecurine e proceseve te punes ne kantier
 • Te drejtoje dhe kontrolloje  grupet e punes ne kantier
 • Te jete i pranishem gjate te gjithe kohes ne kantier dhe te jete aktiv ne procesin e kontrollit te objekteve dhe instruktimin teknik te grupeve te punes.
 • Te kete aftesi shume te mira organizative, te dije te koordinoje punen, dhe te raportoje tek eproret.
Partneret Tane

mane-tci

balfin

albstar

terna

maccaferi

conzorli